Data: 2018-04-18

Zasady i Warunki Użytkowania FotoPressArt

SPIS TREŚCI

Użytkowanie FotoPressArt

Polityka prywatności

E-mail polecający

Znaki towarowe

Dane Rejestracyjne

Ograniczenie odpowiedzialności

Zmiany ZWU

Kontakt

Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu Internetowego FotoPressArt (FPA), akceptujesz jako Użytkownik warunki i zasady opisane w niniejszym dokumencie oraz wynikające z nich konsekwencje prawne. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek opisanym tu warunkiem lub zasadą prosimy o nie używanie naszego serwisu.

Niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania (ZWU) stosuje się do użytkowania serwisu FotoPressArt. Zasady te nie zmieniają i nie zastępują innych umów, które Użytkownik może mieć zawarte z FotoPressArt.

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni/a i ma pełną świadomość prawnej odpowiedzialności związanej z akceptacją ZWU.

Użytkownik korzystający z serwisu FotoPressArt w imieniu organizacji lub instytucji, potwierdza że jest upoważniony do akceptacji ZWU w jej imieniu i że organizacja ta zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych FotoPressArt w przypadku złamania przez Użytkownika lub przez tą organizację ZWU.

Właścicielem FotoPressArt i zawartych w nim treści jest FotoPressArt Robert Gajda z siedzibą w Polsce, Komornica, ulicy Dzika 1 i podmioty współpracujące.

Wszystkie elementy serwisu są objęte ochroną prawną w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych. Jeżeli podejrzewasz, że jakiekolwiek materiały w FPA naruszają twoje prawa własności intelektualnej, prosimy o powiadomienie nas za pośrednictwem poczty email FPA

Użytkowanie FotoPressArt

FPA i zawarte w nim treści cyfrowe są dostępne dla klientów FotoPressArt. Zabronione jest używanie FPA do innych celów, niż związanych z zakupami produktów i usług FPA oraz współpracą z FotoPressArt. W szczególności zabronione są następujące działania:

 • Nieautoryzowana rejestracja, subskrypcja lub jej zakończenie w FPA.

 • Manipulowanie lub wyświetlanie zawartości FPA przy użyciu technologii typu framing lub podobnych.

 • Zbieranie danych z FPA włączając w to, ale nie tylko, metody typu data mining, roboty lub inne metody ekstrakcji danych.

 • Kopiowanie, ściąganie, transmitowanie części lub całości FPA włączając w to media bez licencji lub łamiąc warunki licencyjne lub umowy z FotoPressArt.

 • Użytkowanie FPA i zawartych w nim treści w sposób łamiący prawo włączając w to prawo do wizerunku i prywatności, prawo autorskie, znaki towarowe lub prawo telekomunikacyjne.

Użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązujących praw i regulacji, a w szczególności tych dotyczących prywatności, danych, e-maili i internetu.

W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika jakichkolwiek praw a w szczególności praw autorskich FotoPressArt i stron trzecich, konto Użytkownika zostanie natychmiast zablokowane.

Polityka prywatności

FotoPressArt zobowiązuje się do zabezpieczenia prywatności Użytkownika. FotoPressArt nie będzie używać danych osobowych Użytkownika do innych celów niż tych dla jakich zostały przez niego podane.

Dane osobowe wykorzystywane są przez FotoPressArt w celu odpowiedzi na zapytania i reklamacje Użytkownika, w celach przesyłania informacji związanych z operacjami dotyczącymi Użytkownika oraz ewidencyjnych.

FotoPressArt przechowuje następujące informacje: adres IP, czas zalogowania, informacje o stronach FPA, które odwiedzał Użytkownik, imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail i numer telefonu podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Dodatkowo FotoPressArt rejestruje adres do rozliczania zamówień i a w przypadku płatności kartą kredytową również jej numer. FotoPressArt nie sprzedaje, nie wymienia ani nie wypożycza danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.

Użytkownik może przeglądać i edytować swoje dane osobowe przy użyciu funkcji Edytuj Profil na stronie Konto. Użytkownik może usunąć zgromadzone przez FPA dane osobowe poprzez wysłanie takiego żądania do FPA, wykorzystując w tym celu formularz kontaktowy lub inny rodzaj kontaktu.

FPA używa plików cookies (ciasteczek) w celu usprawnienia działania serwisu. Cookies są małymi plikami tekstowymi, jakie nasz serwer przesyła na urządzenia Użytkowników. Zawierają one informację, która jest wykorzystywana przez nasz serwer web. Użytkownik ma prawo do akceptacji lub odrzucenia cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Zablokowanie cookies może skutkować wyłączeniem niektórych funkcji FPA.

FotoPressArt stosuje procedury zabezpieczeń: fizyczne, elektroniczne i zarządcze, w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników. Pomimo restrykcyjnego stosowania tych zabezpieczeń, w przypadku nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie (tzw. ataki hakerskie) FPA zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie generalnego inspektora ochrony danych osobowych w nieprzekraczalnym czasie 72 godzin od zidentyfikowania takiego zdarzenia. By zminimalizować w/w ryzyko prosimy używać różnych nazw użytkownika i haseł podczas logowania na posiadanych kontach oraz o regularne zmienianie haseł. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy dedykowani do obsługi reklamacji i zapytań Użytkowników. Każdy z naszych pracowników posiadający dostęp do danych osobowych uzyskanych w FPA jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy i zasad polityki prywatności FotoPressArt.

E-mail polecający

Użytkownik korzystający z funkcji „E-mail Polecający” w celu przekazania informacji o naszym serwisie, proszony będzie o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby lub instytucji do której będzie on wysyłany. Dane te będą użyte w celu przesłania emaila zapraszającego do odwiedzenia FPA i przeglądu wybranego produktu.

Znaki towarowe

Znak towarowy FotoPressArt i FotoPressArt logo FPA Logo wyświetlane na stronach FPA należą do FotoPressArt Robert Gajda i nie mogą być kopiowane lub używane w całości lub części, bez wcześniejszej pisemnej zgody FotoPressArt.

Użytkownik nie może używać logo FotoPressArt lub innych znaków graficznych FotoPressArt w celu tworzenia linków do FPA bez wyraźnej, pisemnej zgody  FotoPressArt.

Dane Rejestracyjne

Rejestrując się w serwisie FotoPressArt Użytkownik zgadza się na:

 • Dostarczenie dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z wymaganiami formularza rejestracyjnego.

 • Utrzymywanie i aktualizację dostarczonych danych w celu zapewnienia ich kompletności i aktualności.

 • Zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem swojej nazwy użytkownika i hasła.

 • Niezwłoczne informowanie FotoPressArt o jakiejkolwiek próbie nieautoryzowanego użycia jego konta lub innych próbach naruszenia bezpieczeństwa.

 • Branie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania pojawiające się na koncie Użytkownika.

 • Akceptację ryzyka nieautoryzowanego dostępu do Danych Rejestracyjnych i innych przekazanych FotoPressArt informacji.

Ograniczenie odpowiedzialności

FPA i jego zawartość udostępniane są Użytkownikom takimi, jakimi one są. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w tym dokumencie, FotoPressArt nie daje żadnych gwarancji, bez względu czy są one wyrażone w formie bezpośredniej czy domniemane, jeżeli chodzi o użyteczność udostępnianych materiałów włączając w to użyteczność handlową, lub inne szczególne ich użycia. W żadnym przypadku FotoPressArt nie bierze odpowiedzialności, bez względu na okoliczności, za stratę zysku, szkody pośrednie lub moralne włączając w to bez ograniczeń straty lub uszkodzenie danych, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i / lub straty czasu pracy pracowników. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność FotoPressArt nie może przekroczyć sumarycznej kwoty opłat otrzymanych przez FotoPressArt z tytułu korzystania przez Użytkownika z serwisu. Zasada ta ma zastosowanie bez względu na formę zdarzenia tj. wynikającą z umowy, czy jako czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), odpowiedzialności bezpośredniej lub innej i niezależnie czy takie straty są lub były możliwe do przewidzenia.

Zmiany ZWU

FotoPressArt rezerwuje sobie prawo zmian zasad i warunków użytkowania każdorazowo, kiedy to będzie konieczne. Wszelkie zmiany będą miały skutek natychmiastowy po ich opublikowaniu w FPA. Data zmian będzie podana w ZWU. Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy będą informowani o zmianach w ZWU za pośrednictwem poczty email przynajmniej 15 dni przed opublikowaniem nowych zasad na stronach FPA. Rekomendujemy regularne przeglądanie ZWU podczas korzystania z FPA.

Szczegółowe warunki nabywania licencji i produktów oraz wykorzystywania mediów oferowanych przez FotoPressArt reguluje Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (ELUK).

Kontakt

Wszystkie sprawy, komentarze i pytania dotyczące ZWU można przesyłać do FotoPressArt

 

Data: 2018-04-18


Album
1669599397
rozwiń   
Powered by Stockbox Photo® Gallery Software