Umowa Licencyjna (UL) FotoPressArt

Wersja 1.23 data publikacji 2016/03/10

SPIS TREŚCI

§1 LICENCJA NA UŻYTKOWANIE MEDIÓW

§2 PRAWA WŁASNOŚCI I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

§ 3 GWARANCJA NA MEDIA

§ 4 BRAK MOŻLIWOŚCI PRZENOSZENIA LICENCJI I PRAW

§ 5  SPRZEDAŻ ODBITEK FOTOGRAFICZNYCH

§ 6  ZAMAWIANIE I WYSYŁKA

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FPA

§ 9 CENY I PŁATNOŚĆ

§ 10 POSTANOWIENIA OGÓNE

Niniejsza umowa (Umowa lub UL) określa zasady i warunki na podstawie, których FotoPressArt Robert Gajda (zwana dalej FPA lub Licencjodawcą) udziela Licencjobiorcy praw do użytkowania zakupionych produktów, które to prawa zapisane są również w tej Umowie.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej umowy. Złożenie zamówienia i dokonanie zapłaty za pośrednictwem udostępnionych sposobów płatności oznacza akceptację przez Licencjobiorcę umowy i wynikających z niej zasad i warunków sprzedaży oraz wykorzystania Mediów. Nieznajomość umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z przestrzegania zasad i warunków w niej zawartych.

Definicje:

Licencja - warunki i zasady użytkowania Mediów zakupionych przez Licencjobiorcę w serwisie FPA zdefiniowane w niniejszej Umowie.

Licencjodawca lub FPA - FotoPressArt Robert Gajda zarejestrowana w Komornicy przy ulicy Dzikiej 1 w Polsce numer REGON 141586545 i prowadząca serwis internetowy pod adresem https://www.fotopressart.com lub https://fotopressart.pl

Media – produkty zakupione od Licencjodawcy, które mogą być dostępne w formie całkowicie fizycznej, fizycznej z cyfrową zawartością lub wyłącznie cyfrowej.

Użytkownik lub Licencjobiorca - osoba fizyczna lub prawna, w imieniu, której działa upoważniona osoba fizyczna, mająca zdolność prawną, kupująca Licencje lub Media od FPA.

Współpracownik - osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych, oferująca swoje fotografie lub Media do których posiada prawa autorskie, prawa do ich prezentowania i sprzedaży w serwisie FPA.

§ 1 LICENCJA NA UŻYTKOWANIE MEDIÓW

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy nie transferowalnej ograniczonej Licencji na użytkowanie zakupionych Mediów na warunkach opisanych w Umowie. Licencja ma zastosowanie tylko dla jednego Użytkownika pod warunkiem opłacenia przez Licencjobiorcę wszystkich wymaganych opłat licencyjnych i gdy respektowane są warunki Umowy.

2. Licencja jest domyślnie licencją bez prawa wyłączności. Licencjobiorca może nabyć Licencję na wyłączność, obowiązującą na czas określony.

3. Licencjodawca oferuje dwa typy Licencji na użytkowanie Mediów: Royalty Free (RF) i Rights Managed (RM).

4. Licencja Royalty Free pozwala Licencjobiorcy używać Mediów w następujący sposób:

a) Serwisy internetowe

Licencjobiorca może używać Mediów tylko na stronach jednej domeny internetowej, nieograniczoną ilość razy pod warunkiem, że są to strony tej samej domeny.
Media mogą być modyfikowane, jeżeli jest to konieczne, ale nie mogą być włączane do kompozycji lub wzorów przeznaczonych do odsprzedaży.

b) Druk

Licencjobiorca może użyć Mediów w publikacjach drukowanych, opakowaniach produktów, oprogramowaniu, aplikacjach (włącznie z aplikacjami mobilnymi „apps”), magazynach, książkach, e-książkach, gazetach, reklamie, wizytówkach, papeterii, metkach, okładkach dysków, materiałach marketingowych pod warunkiem, że nie będą one powielone więcej niż pięćset tysięcy (500 000) razy łącznie i że nie będzie możliwości ich wyodrębnienia z takich produktów lub oprogramowania.

c) Wystawy

Licencjobiorca może używać Mediów do produkcji materiałów drukowanych lub cyfrowych używanych w celach wystawienniczych, włączając w to materiały do tzw. Point of Sales lub stanowisk na tarach handlowych.

Licencjobiorca może użyć Mediów w celach dekoracyjnych, pod warunkiem, że jest to dla jego użytku niekomercyjnego, nie na sprzedaż, nie do pobierania i nie do dystrybucji.

5. Jakiekolwiek inne niż wymienione powyżej użycie Mediów Royalty Free włącznie, ale nie tylko do wytwarzania produktów komercyjnych wymaga osobnej Licencji. W celu uzyskania takiej licencji Licencjobiorca powinien skontaktować się z FPA.

W celu uniknięcia niejasności, wszystkie prawa związane z Mediami użytymi do tworzenia prac pochodnych pozostają własnością Licencjodawcy i Współpracowników.

6. Licencja Rights Managed pozwala na użycie Mediów w zakresie przez nią zdefiniowanym i dotyczącym między innymi wielkości i miejsca publikacji, czasu użycia, obszaru geograficznego.

a) Licencjobiorca zobowiązuje się podać szczegółowe informacje dotyczące planowanego użycia Mediów w celu wyliczenia ceny Licencji.

b) Licencjobiorca otrzymuje prawo użycia Mediów tylko w zakresie zdefiniowanym w Licencji Rights Managed. Opis Licencji Rights Managed będzie zawierał między innymi: sposób użycia Mediów, wielkość publikacji, umiejscowienie w publikacji, nakład, czas użytkowania i inne właściwe dla danego wykorzystania Mediów.

c) Szczegóły Licencji Rights Managed będą przekazane Licencjobiorcy na fakturze zakupu, która będzie stanowić integralną część Umowy.

7. Licencjobiorca, może wystąpić do Licencjodawcy z prośbą o dedykowaną ofertę na Licencję, jeżeli zamierza on użyć Mediów w inny sposób niż zdefiniowany w serwisie FPA lub gdy istnieją powody uzasadniające taką prośbę.

8. Licencjobiorca, nie może używać Mediów w inny sposób niż zdefiniowany w licencjach Rights Managed lub Royalty Free..

9. Media z kategorii Press są licencjonowane tylko do celów edytorskich. Muszą być one używane w sposób edytorski, co oznacza użycie odnoszące się do wydarzeń o charakterze publicznym lub mających wartość informacyjną. Użycie takich Mediów w inny sposób wymaga od Licencjobiorcy uzyskania dodatkowej Licencji.

10. Kalkulator ceny Licencji Rights Managed udostępniony przez Licencjodawcę umożliwia Licencjobiorcy wyliczenie ceny dla różnych obszarów użycia. Jeżeli Licencjobiorca korzystając z tego narzędzia zakupi dla Mediów z kategorii Press Licencję inną niż do użytku edytorskiego, wówczas zobowiązuje się on do uzyskania we własnym zakresie dodatkowych zgód i/lub Licencji do ich wykorzystania od osób i/lub instytucji, których prawa może naruszać taka publikacja. Wszelka odpowiedzialność za naruszenie praw stron trzecich w takim przypadku spoczywa na Licencjobiorcy.

§ 2 PRAWA WŁASNOŚCI I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Media oferowane w formie cyfrowej lub cyfrowej na nośnikach fizycznych pozostają wyłączną własnością Licencjodawcy i Współpracowników. Aby zabezpieczyć prawa Licencjodawcy, Licencjobiorca akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków:

1.  Licencjobiorca nie będzie sprzedawał, sublicencjonował, wypożyczał lub przekazywał całości lub części Mediów lub związanych z nimi praw własności innym podmiotom.

2. Licencjobiorca nie będzie używał lub udostępniał stronom trzecim Mediów, jako część archiwów cyfrowych lub plików źródłowych, w tym za pośrednictwem internetowych serwisów społecznościowych.

3. Licencjobiorca nie będzie używał Mediów do tworzenia prac, produktów lub usług o charakterze obscenicznym, znieważającym, szkalującym, oszczerczym, pornograficznym, faszystowskim lub łamiących prawo.

4. Licencjobiorca nie będzie wykorzystywał Mediów w sposób, który ubliża lub przedstawia osoby rozpoznawalne na zdjęciu w sposób ubliżający, nieprawdziwy lub mogący skutkować naruszeniem ich dóbr osobistych.

5. Licencjobiorca nie będzie usuwał, modyfikował lub wymazywał informacji o prawach autorskich umieszczonych w Mediach.

6. Licencjobiorca będzie umieszczał informacje o autorze i prawach autorskich właściwych Mediom w następujący sposób "© Nazwisko autora / FotoPressArt". Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadkach, gdy informacji takiej nie podaje się ze względów prawnych lub zwyczajowych.

7. Licencjobiorca zobowiązuje się dopilnować, aby jego personel włączając w to konsultantów, podwykonawców i podmioty współpracujące, przestrzegał zasad i warunków niniejszej Licencji i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia przez którąkolwiek z tych stron.

8. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca nie udziela praw do użycia nazw, nazwisk, znaków handlowych, marek, logo, wzorów, projektów i innych własności intelektualnych uwidocznionych w Mediach Licencjobiorcy. Jeżeli istnieje taka konieczność Licencjobiorca zobowiązuje się uzyskać takie prawa we własnym zakresie lub skontaktować z FPA w celu uzyskania takich praw.

9. W przypadku Mediów, które mogą naruszać prawa do wizerunku osób na nich przedstawianych, w wyniku wykorzystania ich w publikacjach Licencjobiorcy, konieczna jest pisemna zgoda Licencjodawcy a w niektórych przypadkach również zgoda tych osób. Licencjobiorca zobowiązuje się do wystąpienia o pisemną zgodę do Licencjodawcy a gdy jest to konieczne do osób, których wizerunku dotyczy, przed użyciem takich Mediów. Wszystkie koszty wynikające z uzyskania zgody osób, których prawo do wizerunku może być naruszone pokrywa Licencjobiorca.

§ 3 GWARANCJA NA MEDIA

1. FPA gwarantuje, że oferowane Media dostarczane w formie fizycznej lub fizycznej z cyfrową zawartością są wolne od wad wykonania przy założeniu normalnego użytkowania w okresie 24 miesięcy od daty dostarczenia, potwierdzonej kopią faktury. W przypadku Mediów dostarczanych w formie fizycznej z cyfrową zawartością okres gwarancji nie może być dłuższy niż okres ważności zakupionej Licencji dla tych Mediów. W tym okresie FPA wymieni wadliwe Media lub zwróci zapłaconą kwotę. Sposób naprawy wady jest kwestią decyzji FPA. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku stwierdzenia przez FPA, uszkodzenia Mediów będącego efektem niewłaściwego użytkowania lub zmian, w czasie gdy były one w posiadaniu Licencjobiorcy.
Media dostarczane w formie cyfrowej dostępne są dla Licencjobiorcy w sposób ciągły do pobrania z serwerów FPA i w przypadku ich uszkodzenia będzie mógł on pobrać nowy plik cyfrowy tych Mediów w okresie obowiązywania licencji.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub defektu podczas okresu Gwarancji, Licencjobiorca zobowiązuje się powiadomić o tym Licencjobiorcę oraz przesłać wadliwe Media ze szczegółowym opisem wady na adres FotoPressArt Robert Gajda ul. Dzika 1, 05-135 Komornica, Polska. Koszty wysyłki wadliwych Mediów pokrywa Licencjobiorca. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji Media zostaną naprawione przez Licencjodawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Mediów, Licencjodawca zwróci Licencjobiorcy pełną zapłaconą kwotę wraz z kosztami transportu do naprawy. Zwrot pieniędzy będzie dokonany na konto Licencjobiorcy.

 § 4 BRAK MOŻLIWOŚCI PRZENOSZENIA LICENCJI I PRAW

Licencje lub prawa przyznane Licencjobiorcy w ramach Umowy nie mogą być przypisywane, przenoszone, delegowane, sublicencjonowane lub dzielone w czasie bez uprzedniej, pisemnej zgody Licencjodawcy. Każda taka cesja, przekazanie, delegowanie, sublicencjonowanie lub dzielenie w czasie z naruszeniem tego warunku jest nieważna i powoduje natychmiastowe anulowanie niniejszej Umowy.

  § 5  SPRZEDAŻ ODBITEK FOTOGRAFICZNYCH

1. Odbitki fotograficzne są Mediami przygotowywanymi na zamówienie i według specyfikacji Licencjobiorcy i nie są standardowymi produktami.

2. Przed złożeniem zamówienia Licencjobiorca wybiera rozmiar odbitki i typ papieru na którym będzie wykonana odbitka. FPA używa dwóch rodzajów papieru Premium i Barytowy. Papier Premium oferowany jest z wykończeniem Błyszczącym, Luster i Matowy. Papier Barytowy oferowany jest z wykończeniem Błyszczącym i Jedwabistym. W przypadku pytań związanych z wyborem papieru Licencjobiorca może skontaktować się z FPA.

3. Zakup odbitek fotograficznych i innych Mediów fizycznych w serwisie FPA skutkuje przeniesieniem praw własności na Licencjobiorcę odnoszących się tylko do tych fizyczny Mediów i nie dają Licencjobiorcy praw do ich kopiowania lub reprodukowania w takiej samej lub innej formie.

§ 6  ZAMAWIANIE I WYSYŁKA

1. Licencjobiorca może złożyć zamówienie bez rejestracji, ale w każdym takim przypadku wymagane będzie przesłanie danych do zamówienia za pośrednictwem poczty email na adres FPA. Brak lub błędne dane Licencjobiorcy będą skutkowały anulowaniem zamówienia przez Licencjodawcę. Licencjobiorca może zarejestrować się w serwisie FPA co daje mu możliwość przeglądu składanych zamówień, automatycznego śledzenia wysyłki, subskrypcji Mediów i automatycznego wykorzystania podanych danych adresowych w przyszłych zamówieniach.

2. Realizacja zamówienia następuje natychmiastowo, ale nie później niż w maksymalnym terminie 10 dni roboczych od daty dokonania zapłaty. W przypadku opóźnień FPA skontaktuje się z Licencjobiorcą w celu poinformowania o tym fakcie i uzgodnienia alternatywnego terminu dostawy lub odstąpienia od Umowy.

3. FPA wysyła zamówione Media fizyczne za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Licencjobiorcy. Inne formy wysyłki wymagają osobnego uzgodnienia z FPA.
W przypadku przesyłek poza granice Polski, koszt wysyłki będzie potwierdzony przez FPA na podstawie gabarytów, wagi i kraju docelowego przesyłki. W przypadku, gdy koszt ten przewyższy opłatę wyliczaną automatycznie podczas składania zamówienia, FPA poinformuje o tym Licencjobiorcę w celu akceptacji i dokonania dopłaty. Jeżeli Licencjobiorca nie zaakceptuje wyższych kosztów wysyłki wówczas zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku anulowania zamówienia Licencjodawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez Licencjobiorcę kwoty w maksymalnym terminie 5 dni roboczych od daty anulowania zamówienia lub daty wpływu zapłaty Licencjobiorcy na konto FPA w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło później.

5. Licencjobiorca zobowiązuje się do oględzin i rozpakowania przesyłki w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu do sporządzenia protokołu szkód podpisanego przez doręczyciela i Licencjobiorcę. Protokół ten jest warunkiem koniecznym do uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń w czasie transportu przez FPA. W przeciwnym razie Licencjobiorca może dochodzić ewentualnych rekompensat, bezpośrednio od firmy przewozowej, a FPA nie będzie stroną tego sporu.

6. FPA poinformuje Licencjobiorcę o wysyłce Mediów e-mailem. Wszelkie reklamacje wynikające z opóźnienia w dostawie lub zagubienia przesyłki rozpatrywane będą przy zastosowaniu regulaminu przewoźnika. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przesyłki i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika FPA dokona zwrotu pełnej wpłaconej kwoty przez Licencjobiorcę przelewem na wskazane przez niego konto bankowe.

  § 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 24/6/2014 Poz. 827 Licencjodawca informuje, że według art. 38 ustawy prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisywane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za zgodą konsumenta przed terminem do odstąpienia od Umowy i w przypadku zaakceptowania jej przez Licencjobiorcę. Prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny nie dotyczy również produktów i usług, gdy rzecz jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. W przypadku wszelkich innych produktów i Mediów niż opisane w paragrafie 7 punkt 1 Licencjobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Licencjobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracane w tym trybie Media zostaną przyjęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą odesłane w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Media zwracane muszą być w oryginalnym opakowaniu z pisemną informacją o odstąpieniu od Umowy. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa, Licencjobiorca zobowiązuje się wcześniej poinformować o takim zamiarze FPA, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą imię i nazwisko Licencjobiorcy, nr zamówienia i numer konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot pieniędzy oraz informację o odstąpieniu od Umowy. Koszty odesłania Mediów pokrywa Licencjobiorca. Licencjodawca zwróci cenę zapłaconą za Media wraz z kosztem wysyłki na konto Licencjobiorcy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia Mediów do siedziby FPA.

3. Formularz odstąpienia od Umowy należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy.

FotoPressArt Robert Gajda
ul. Dzika 1, 05-135 Komornica
biuro@fotopressart.com


Ja imię i nazwisko Licencjobiorcy niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy zawartej w ramach serwisu FotoPressArt.

Data zawarcia umowy: ....................................

Imię i nazwisko: ..............................................

Numer zamówienia: ........................................

Nazwa użytkownika: .......................................

Numer konta bankowego: ..............................................................

4. Więcej informacji o Prawach Konsumenta znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.

 § 8  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FPA

Licencjodawca dostarcza Media takie, jakimi one są. O ile nie jest to określone w Umowie, FPA nie składa żadnych zobowiązań i nie udziela żadnych gwarancji, dosłownie lub domyślnie, odnoszących się do użycia Mediów, ich funkcjonowania lub efektów osiąganych poprzez ich zastosowanie. FPA nie udziela żadnych gwarancji w tym, ale nie tylko, gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do osiągnięcia danego celu. FPA w żadnym wypadku i bez względu na okoliczności nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Licencjobiorcy za jakąkolwiek utratę zysku lub straty pośrednie, szczególne lub moralne włączając w to, ale nie tylko, utratę lub uszkodzenie danych, przerwy w działalności przedsiębiorstwa i/lub stratę czasu pracy pracownika. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność FPA nie przekroczy sumy opłat otrzymanych od Licencjobiorcy z tytułu zakupionych Licencji lub Prac. Zastrzeżenie to stosuje się bez ograniczeń niezależnie od formy zdarzenia czy to kontraktowego czy deliktowego (włączając w to zaniedbania), odpowiedzialności bezpośredniej lub innej i bez względu na to czy taka szkoda była możliwa do przewidzenia..

§ 9 CENY I PŁATNOŚĆ

1. Opłaty za Licencje i Media wyliczane są w oparciu o narzędzia FPA. W przypadku dysfunkcji narzędzi FPA zastrzega sobie prawo korekty ceny i poinformowania o tym Licencjobiorcę za pośrednictwem poczty email. W przypadku wzrostu ceny Licencjobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a FPA zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty w terminie pięciu (5) dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Licencjobiorcy za pośrednictwem poczty email.

2.  Podane ceny są cenami brutto bez podatku VAT.

3. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN)..

4. Płatność za zamówienie może być dokonana w następujący sposób:

a) Za pośrednictwem serwisu PayPal akceptującego karty płatnicze, przelewy bankowe lub zgromadzone na koncie PayPal środki.

b) W sposób tradycyjny przelewem na konto Licencjodawcy lub gotówką. Gotówkowa forma płatności wymaga wcześniejszych uzgodnień pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą. W przypadku tradycyjnych metod płatności realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu zapłaty Licencjobiorcy na koncie Licencjodawcy.

5. Licencjobiorca może zakupić od Licencjodawcy subskrypcję lub pakiet umożliwiający pobieranie Mediów bez konieczności płacenia za nie dodatkowo podczas zamawiania. Licencjobiorca nabywa w subskrypcji lub pakiecie:

a) Kredyt który może użyć na zakup Licencji dla pobieranych Mediów

lub

b) Ilość pobrań Mediów właściwych dla danej Licencji w określonym przedziale czasu

lub

c) Dostęp do Licencji wybranych Mediów sprzedawanych przez Licencjodawcę tylko dla subskrybentów,

lub

d) wszystkie lub niektóre z wymienionych w paragrafie 8 punkt 5 litera a, b, c możliwości razem.

6. W przypadku rozliczania zakupu w ramach subskrypcji Licencjobiorca będzie otrzymywał informację o takim rozliczeniu podczas składania zamówienia i po zalogowaniu do swojego konta w serwisie FPA.

§ 10 POSTANOWIENIA OGÓNE

1. FPA ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Licencjobiorca narusza którykolwiek z warunków Umowy.

2. Umowa zawarta jest bezterminowo, a w przypadku Licencji użytkowania na czas określony na okres obowiązywania Licencji podanej na fakturze zakupu. W przypadku Licencji na czas określony, Licencjobiorca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich kopii Mediów będących w jego posiadaniu w dniu wygaśnięcia Licencji.

3. Wszelkie zmiany i modyfikacje Umowy wymagają formy pisemnej.

4. Umowa, jej budowa, funkcjonowanie, zakres, ważność i skutki są regulowane i powinny być interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce tj. miejscu rejestracji FPA.

5. FPA rezerwuje sobie prawo do zmiany Umowy, jeżeli takie zmiany są konieczne. Zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich nowych zakupów Licencjobiorcy po dacie ogłoszenia nowego tekstu Umowy. Licencjobiorca zgadza się przeczytać nową Umowę, zapoznać się ze zmianami i zaakceptować je zanim złoży swoje nowe zamówienie.

6. Umowa i wszystkie dokumenty oraz zawiadomienia z nią związane będą sporządzane w języku polskim a w przypadku transakcji międzynarodowych w języku angielskim i polskim. W przypadku sporów zastosowanie ma język polski.

7. Jakiekolwiek roszczenia lub spory w odniesieniu do niniejszej Umowy, rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscu rejestracji FPA, z wyłączeniem innych sądów, które mogą mieć prawo do rozstrzygania takich sporów.

8. Licencjobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”..

9. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące umowy prosimy kierować do FPA.

 

Data: 2016-03-10


Album
1664402533
rozwiń   
Powered by Stockbox Photo® Gallery Software